Polityka prywatności

Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można Państwa osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności wymienionej poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej strony.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane, gdy je nam podajesz. Mogą to być np. dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w nadruku oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W pewnych okolicznościach przysługuje Ci również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności w części "Prawo do ograniczenia przetwarzania".

Narzędzia analityczne stron trzecich i narzędzia

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej Państwa zachowanie podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Państwa zachowań podczas surfowania jest z reguły anonimowa; nie ma możliwości prześledzenia Państwa zachowań podczas surfowania. Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej poprzez rezygnację z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to robione.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony jest:

Patrick A. Meade Vargas
Epic Four e.K.
Multring 47
69469 Weinheim

info@epic-four.com
www.monsterinos.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Inspektor ochrony danych wymagany przez prawo

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

Patrick A. Meade Vargas
Epic Four e.K.
Multring 47
69469 Weinheim

info@epic-four.com
www.monsterinos.com

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną już zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej do nas. Odwołanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 GDPR)

Jeśli przetwarzanie danych opiera się na art. 6 (1) e lub f DSGVO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, których to dotyczy, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w celu takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu Państwa dane osobowe nie będą już następnie wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

Jeżeli po zawarciu umowy z kosztami istnieje obowiązek przekazania nam Twoich danych dotyczących płatności (np. numeru konta w przypadku autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są niezbędne do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze za pomocą powszechnie stosowanych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) odbywają się wyłącznie za pomocą szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że w wierszu adresowym przeglądarki zmienia się adres z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Dzięki szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących tematu danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami na adres podany w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich sprawdzenie. Na czas weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się / odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO należy dokonać wyważenia Państwa interesów i naszych. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być - oprócz przechowywania - przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku odcisku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Cookies służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosiłeś (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Używamy narzędzia zgody "Real Cookie Banner" do zarządzania plikami cookie i podobnymi technologiami (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne itp.) oraz powiązanymi zgodami. Szczegółowe informacje na temat działania narzędzia "Real Cookie Banner" można znaleźć pod adresem https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. c DS-GVO i art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie stosowanymi plikami cookie i podobnymi technologiami oraz związane z tym zgody.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane umową ani niezbędne do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Jeśli nie podasz danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać Twoimi zgodami.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się zatem wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej do nas. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu odwołania.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel przechowywania danych (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają bez zmian.

Rejestracja na tej stronie

Na naszej stronie internetowej można się zarejestrować, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, do której się Państwo zarejestrowali. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W przypadku ważnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub w przypadku zmian niezbędnych z technicznego punktu widzenia, wykorzystujemy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Cię w ten sposób.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej do nas. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność już dokonanego przetwarzania danych.

Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo będą Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają bez zmian.

Funkcja komentarzy na tej stronie

W przypadku funkcji komentarzy na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, przechowywane są szczegóły dotyczące czasu utworzenia komentarza, Twój adres e-mail oraz, jeśli nie zamieszczasz postu anonimowo, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP użytkowników, którzy zamieszczają komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszeń prawa, takich jak obelgi lub propaganda.

Zapisz się do komentarzy

Jako użytkownik serwisu, po zarejestrowaniu się możesz subskrybować komentarze. Otrzymasz e-mail potwierdzający, aby sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. W każdej chwili możesz zrezygnować z tej funkcji poprzez link znajdujący się w mailach informacyjnych. W takim przypadku dane wprowadzone w ramach subskrypcji komentarzy zostaną usunięte; jeśli jednak przekazałeś nam te dane w innym celu i w innym punkcie (np. zamówienie newslettera), pozostaną one u nas.

Okres przechowywania uwag

Komentarze i związane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do czasu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub do czasu, gdy komentarze muszą zostać usunięte z przyczyn prawnych (np. obraźliwe komentarze).

Podstawa prawna

Przechowywanie komentarzy odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej do nas. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych (dane klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim są one niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowe) tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub do wystawienia rachunku użytkownikowi.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu stosunków handlowych. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy w przypadku sklepów internetowych, handlowców i wysyłki towarów

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, na przykład firmom, którym powierzono dostawę towaru lub instytucji kredytowej, której zlecono realizację płatności. Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na ich przekazanie. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Media społecznościowe

Wtyczka do Instagrama

Funkcje serwisu Instagram są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Instagramie, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

Korzystanie z wtyczki Instagram opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Narzędzie analityczne i reklama

Statystyki WordPressa

Ta strona wykorzystuje narzędzie WordPress Stats do statystycznej analizy ruchu odwiedzających. Dostawcą jest Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane na serwerach w USA. Twój adres IP jest anonimizowany po przetworzeniu i przed przechowywaniem.

"Pliki cookies "WordPress Stats" pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia.

Przechowywanie plików cookie "WordPress Stats" i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniu plików cookies i zezwalała tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookies dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu Twoich danych w przyszłości, ustawiając w swojej przeglądarce plik cookie opt-out, klikając na ten link: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Jeśli usuniesz pliki cookie na swoim komputerze, musisz ponownie ustawić plik cookie opt-out.

Newsletter

Dane z biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail oraz że wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie będą zbierane lub będą zbierane jedynie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Dane wprowadzone w formularzu rejestracyjnym newslettera są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, np. poprzez link "unsubscribe" w newsletterze. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane nam w celu otrzymywania newslettera będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z newslettera i zostaną usunięte po rezygnacji z newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy z MailChimp tzw. umowę o przetwarzaniu danych, w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube prowadzonego przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube otrzymuje informację, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Ponadto Youtube może przechowywać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym. Za pomocą tych plików cookie, Youtube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy doświadczenia użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa. Pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przypisanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że na naszą stronę internetową wchodzono za pośrednictwem Państwa adresu IP. Czcionki Google Web Fonts są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa czcionki standardowej.

Więcej informacji o Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Przetwarzanie danych dotyczących zamówień

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych na zlecenie i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji "charakterystyka demograficzna" w Google Analytics. Umożliwia to generowanie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach firmy Google, jak również z danych o odwiedzających pochodzących od podmiotów trzecich. Danych tych nie można przyporządkować do konkretnej osoby. Mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować tę funkcję poprzez ustawienia reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia Państwa danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

Google Analytics Remarketing

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta umożliwia połączenie reklamowych grup docelowych utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do Państwa w zależności od wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym Państwa urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, Google połączy w tym celu historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z jego kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, na którym użytkownik zaloguje się za pomocą swojego konta Google.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia grup docelowych dla reklam typu cross-device.

Możesz trwale sprzeciwić się remarketingowi/targetingowi typu cross-device, dezaktywując spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google; skorzystaj z tego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Łączenie zgromadzonych danych na koncie Google odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo wyrazić lub odwołać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są scalane na Państwa koncie Google (np. ponieważ nie posiadają Państwo konta Google lub wyrazili sprzeciw wobec scalania), gromadzenie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Prawnie uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej ma interes w anonimowej analizie osób odwiedzających stronę internetową w celach reklamowych.

Dalsze informacje oraz postanowienia dotyczące ochrony danych znajdują się w oświadczeniu Google o ochronie danych pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Dostawcy i odsprzedawcy płatności

PayPal

Na naszej stronie internetowej oferujemy między innymi płatność za pośrednictwem systemu PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej "PayPal").

Jeśli wybierzesz płatność przez PayPal, wprowadzone przez Ciebie dane dotyczące płatności zostaną przekazane do PayPal.

Przekazanie Twoich danych firmie PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili mają Państwo możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie wpływa na ważność wcześniejszych operacji przetwarzania danych.

Status Kwiecień 2023 r.

Koszyk
pl_PLPL
Przewiń do góry
Zgoda na pliki cookie z banerem Real Cookie