Ogólne zasady i warunki

§ 1 Zastosowanie, definicje terminów

(1) Epic-Four e.K., Multring 47, 69469 Weinheim, Niemcy (dalej: "my" lub "The Monsterinos Shop") prowadzi sklep internetowy z towarami i dobrami cyfrowymi pod adresem internetowym https://monsterinos.com. Poniższe ogólne warunki handlowe dotyczą wszystkich usług pomiędzy nami a naszymi klientami (dalej: "klient" lub "Ty") w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

(2) "Konsumentem" w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej samodzielnej działalności zawodowej. "Przedsiębiorca" to osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej, przy czym spółka osobowa posiadająca zdolność prawną to spółka osobowa obdarzona zdolnością do nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

§ 2 Zawieranie umów, przechowywanie tekstu umowy

(1) W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego pod adresem https://monsterinos.com obowiązują następujące przepisy dotyczące zawierania umów.

(2) Nasze prezentacje produktów w Internecie są niewiążące i nie stanowią wiążącej oferty zawarcia umowy.

(3) Po otrzymaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące regulacje: Klient składa wiążącą ofertę zawarcia umowy poprzez pomyślne zakończenie procedury zamówienia udostępnionej w naszym sklepie internetowym. Złożenie zamówienia odbywa się w następujących krokach:

  1. Wybór pożądanego towaru, towaru cyfrowego,
  2. Dodaj produkty klikając na odpowiedni przycisk (np. "Dodaj do koszyka", "Dodaj do torby na zakupy" lub podobny),
  3. Sprawdzenie szczegółów w koszyku,
  4. Wywołaj przegląd zamówienia klikając na odpowiedni przycisk (np. "Przejdź do kasy", "Przejdź do płatności", "Do przeglądu zamówienia" lub podobny),
  5. Wpisz/sprawdź dane adresowe i kontaktowe, wybierz metodę płatności, potwierdź OWU i zasady anulowania rezerwacji,
  6. Jeśli uzgodniona jakość towaru odbiega od jego zwykłej jakości i warunków użytkowania, potwierdzenie negatywnej umowy jakościowej,
  7. Zakończenie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Kup teraz". Stanowi to Państwa wiążące zamówienie.
  8. Wysyłamy automatyczne potwierdzenie zamówienia po złożeniu zamówienia, z którym umowa nie jest jeszcze zawarta. Umowa zostaje zawarta, gdy wyraźnie przyjmiemy Twoje zamówienie w ciągu 5 dni roboczych za pomocą oddzielnego e-maila.

(4) W przypadku zawarcia umowy, umowa zostaje zawarta z Epic-Four e.K., Multring 47, 69469 Weinheim, Niemcy.

(5) Przed złożeniem zamówienia dane dotyczące umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Realizacja zamówienia i przekazanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy, w szczególności danych zamówienia, Ogólnych Warunków Handlowych i zasad odstąpienia od umowy, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej po uruchomieniu przez Państwa zamówienia, częściowo automatycznie. Nie przechowujemy tekstu zamówienia po zawarciu umowy.

(6) Błędy wprowadzania danych można skorygować za pomocą zwykłych funkcji klawiatury, myszy i przeglądarki (np. "przycisk wstecz" przeglądarki). Można je również skorygować poprzez przedwczesne przerwanie procesu zamówienia, zamknięcie okna przeglądarki i powtórzenie procesu.

(7) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane za pomocą poczty elektronicznej. W związku z tym należy upewnić się, że podany przez Państwa adres e-mail jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zagwarantowany, a w szczególności, że nie jest uniemożliwiony przez filtry SPAM.

§ 3 Przedmiot umowy i istotne cechy produktów

(1) W przypadku naszego sklepu internetowego przedmiotem umowy jest:

  1. Sprzedaż towarów. Rzeczywiste oferowane towary można zobaczyć na stronach naszych artykułów.
  2. Sprzedaż dóbr cyfrowych, np. oprogramowania lub pobrań multimedialnych. Konkretne oferowane dobra cyfrowe można znaleźć na stronach naszych artykułów.

(2) Istotne cechy towarów i dóbr cyfrowych można znaleźć w opisie przedmiotu. Jeżeli uzgodniona jakość towaru odbiega od jego zwykłej jakości i warunków użytkowania, należy to wyraźnie zaznaczyć w opisie przedmiotu (negatywne uzgodnienie jakości). O ile klient wyraził wyraźną zgodę na negatywne odchylenie jakościowe, określa to przedmiot umowy.

(3) Przy sprzedaży produktów cyfrowych obowiązują ograniczenia wynikające z opisu produktu lub wynikające z innych okoliczności, w szczególności wymagania sprzętowe i/lub programowe dla środowiska docelowego. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, przedmiotem umowy jest wyłącznie prywatne i komercyjne wykorzystanie produktów bez prawa do odsprzedaży lub sublicencji.

§ 4 Ceny, koszty wysyłki i dostawy

(1) Ceny podane w poszczególnych ofertach, jak również koszty wysyłki są cenami całkowitymi i zawierają wszystkie składniki cenowe wraz ze wszystkimi obowiązującymi podatkami.

(2) Odpowiednią cenę zakupu należy uiścić przed dostawą produktu (płatność z góry), chyba że wyraźnie oferujemy zakup na rachunek. Dostępne dla Państwa sposoby płatności są przedstawione pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem w sklepie internetowym lub w danej ofercie. O ile przy poszczególnych sposobach płatności nie podano inaczej, roszczenia z tytułu płatności są natychmiast wymagalne.

(3) Oprócz podanych cen za dostawę produktów mogą zostać poniesione koszty wysyłki, chyba że dany artykuł jest przedstawiony jako wolny od kosztów wysyłki. Koszty wysyłki zostaną Państwu ponownie wyraźnie przedstawione w ofertach, ewentualnie w systemie koszyka zakupów i w przeglądzie zamówień.

(4) O ile w opisie produktu wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wszystkie oferowane produkty są gotowe do natychmiastowej wysyłki (czas dostawy: czas dostawy po otrzymaniu płatności).

(5) Obowiązują następujące ograniczenia obszaru dostawy: Dostawa realizowana jest do następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Japonia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Stany Zjednoczone Ameryki (USA).

§ 5 Prawo zatrzymania, zatrzymanie tytułu

(1) Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko wtedy, gdy dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

§ 6 Prawo do odstąpienia od umowy

Jako konsumentowi przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy. Jest to regulowane przez naszą Polityka anulowania.

§ 7 Odpowiedzialność

(1) Z zastrzeżeniem poniższych wyjątków nasza odpowiedzialność za umowne naruszenie obowiązków i za czyny niedozwolone jest ograniczona do umyślności lub rażącego niedbalstwa.

(2) W przypadku lekkiego niedbalstwa ponosimy odpowiedzialność bez ograniczeń w przypadku naruszenia życia, ciała lub zdrowia lub w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Jeżeli z powodu lekkiego niedbalstwa nie spełnimy świadczenia, jeżeli spełnienie świadczenia stało się niemożliwe lub jeżeli naruszyliśmy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność za szkody materialne i wynikające z nich straty finansowe jest ograniczona do wysokości szkody. Szkody przewidywalne i typowe dla tego rodzaju umowy ograniczone. Istotne zobowiązanie umowne to zobowiązanie, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy, którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy i na którego spełnieniu mogą Państwo regularnie polegać. Obejmuje to w szczególności nasz obowiązek podjęcia działań i spełnienia należnego świadczenia umownego, który został opisany w § 3.

(3) Jeżeli przy zakupie towaru z elementami cyfrowymi lub przy zakupie produktów cyfrowych (treści cyfrowych i usług) klient nie zainstaluje w odpowiednim czasie dostarczonej mu aktualizacji, o której dostępności został poinformowany, nie ponosimy odpowiedzialności za wadę materialną, która wynika wyłącznie z braku tej aktualizacji.

§ 8 Język umowy

Jako język umowny dostępny jest tylko język niemiecki.

§ 9 Gwarancja

(1) Gwarancja podlega przepisom ustawowym.

(2) Okres gwarancji na dostarczony towar w stosunku do przedsiębiorców wynosi 12 miesięcy.

(3) Jako konsument są Państwo proszeni o sprawdzenie przedmiotu/towaru cyfrowego lub wykonanej usługi bezpośrednio po wykonaniu umowy pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych oraz o jak najszybsze powiadomienie nas i przewoźnika o ewentualnych reklamacjach. Jeśli nie zastosują się Państwo do tego, nie będzie to miało oczywiście wpływu na Państwa ustawowe roszczenia gwarancyjne.

§ 10 Postanowienia końcowe/Rozwiązanie sporów

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zamieszkania, nie zostanie wskutek tego cofnięta (zasada uprzywilejowania).

(2) Postanowienia Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie mają zastosowania.

(3) Jeśli Klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem właściwym dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych pomiędzy Klientem a Operatorem jest siedziba Operatora.

(4)Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), do której można uzyskać dostęp pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr stwierdzić. Nie mamy obowiązku ani chęci uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

Koszyk
pl_PLPL
Przewiń do góry
Zgoda na pliki cookie z banerem Real Cookie